Opera Estate (Fidelio Street)

Fidelio Street
Freehold
Mixed property type
District 15
Land
OCR