57 @ Kovan

Kovan Road
Freehold
Apartment
District 19
Strata
OCR